دسترسی محلی | پرسه زنی در خیابان خردمند و دورتر

هم‌زمان با هفتمین دوره‌ی پروژه‌ی دسترسی محدود می‌خواهیم اتودی ساده از دسترسی محلی‌مان به لوکیشن اینجا و اکنون‌مان در تهران را تمرین کنیم. به همین دلیل از هنرمندانی که در همسایگی‌مان می‌شناختیم خواستیم تا برای چند ساعت در روزهای پنجشنبه هفدهم و جمعه هجدهم فروردین، برای گپ و گفتی دوستانه، درهای  کارگاه‌هایشان را به روی علاقه‌مندان بگشایند.

نه نمایشگاهی در کار است و نه  از مکعب سفید چیدمان شده خبری‌ست. اینجا فضای بی‌واسطه‌ی امنی‌ست که می‌تواند از سطرها توصیفِ اثر راهگشاتر باشد. کارگاه‌ها نیز هم‌گام با تصاویر ما از محله در توقف‌هایمان تغییر شکل خواهند داد.